nieuws

Gemeenteraad inhoudelijk akkoord met klimaatnoodtoestand

Het is met een kanttekening, maar we mogen elkaar feliciteren.

We hebben er met zijn allen voor gezorgd dat de gemeente de klimaatnoodtoestand inhoudelijk onderschrijft. Uitroepen ervan in woord, gaat de raad helaas net iets te ver.

De raad verklaart namelijk dat “het klimaat een kritieke situatie met hoge prioriteit schept waardoor dringende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen.” En dat is precies de defintie die de klimaatnoodstand beschrijft (bron: Wikipedia).

De gemeenteraad geeft hiermee dus vrijwel volledig gehoor aan onze petitie. De letterlijke tekst van zijn besluit van 25 maart 2021 is: 

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland:
1. geeft gehoor aan de petitie van het bestuur van de stichting BewuSD om te verklaren dat het klimaat een kritieke situatie met hoge prioriteit schept waardoor dringende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen; 
2. wil zich inspannen voor het aanbrengen van meer coördinatie, samenhang en communicatie van de acties die in het kader van klimaat en klimaatverandering in uitvoering zijn en komen;
3. verzoekt het college van burgemeester en wethouders om de gemeenteraad in het derde kwartaal van dit jaar te informeren over mogelijke varianten van coördinatie- en sturingsmechanismen, de door het college voorgestane variant en de bekostiging daarvan. 

Het eerste besluit omschrijft, zoals gezegd, wat het uitroepen van de klimaatnoodtoestand inhoudt. Toch ging het begrip klimaatnoodtoestand zelf voor sommige fracties te ver. Met de gevolgen van de Watersnoodramp nog vers in het geheugen, lag die term te gevoelig bij het CDA, de SGP en de VVD. Met uitzondering van de VVD onderschreef de hele raad het besluit. 

Inhoudelijk schaart de gemeente Schouwen-Duiveland zich nu in het rijtje van de Nederlandse gemeenten Amsterdam, Haarlem en Utrecht en de ruim 1800 andere gemeenten in 38 landen verspreid over de hele wereld die eerder de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen. 

Met het tweede besluit zegt de raad dat de gemeente nog meer samenhang moet brengen in alle klimaatacties. Daarmee behalen we meer en sneller resultaat. En ook dat ze daarover meer communiceren. Dat vergroot de bewustwording van de klimaatverandering en daarmee het draagvlak voor de klimaatmaatregelen.

 Het derde besluit is een vraag aan het college om dat tweede besluit concreet uit te werken, bijvoorbeeld met de aanstelling van een klimaatregisseur, en aan te geven hoe die kan worden betaald. 

BewuSD is zeer tevreden met het besluit van de gemeenteraad en gaat door met nieuwe publieksacties om de bewustwording van klimaatverandering verder te vergroten en alle inwoners daarin actief te betrekken.

de peilschaal

Dat willen we: iedereen op Schouwen-Duiveland (SD) bewust maken. BewuSD dus! Van de zeespiegelstijging die ons te wachten staat. Zodat we samen denken en werken aan inzichten, ideee╠łn en initiatieven. Want wie bewust is, ontdekt dat er heel wat te kiezen valt. 

BewuSD heeft als doel de bewustwording over de klimaatverandering onder de inwoners van Schouwen-Duiveland te vergroten. 

SD staat voor Samen Duurzaam Schouwen-Duiveland

Wij zijn BewuSD
René Bosma
Remko Delfgaauw
Ria Geluk
Ron van Jeveren
Jack de Vos

Aanmelden voor nieuwsbrief


Contact
E-mail:
bestuur@bewusd.nu
Social media:
facebook.com/bewusd

Direct naar

Bankrekening
NL43 TRIO 0320 0180 75
t.n.v. Stichting BewuSD